Administració de finques

 • Control econòmic

  • Informació econòmica actualitzada i immediata, tant del saldo comunitari com dels pagaments i cobraments realitzats.
  • Confecció del pressupost de despeses ordinàries anuals.
  • Control i cobrament de les provisions de fons i saldo resultant de l’exercici.
  • Control i presentació de comptes, liquidació de despeses i cobraments ordinaris anuals de manera conjunta i individualitzada per departament i copropietari.
 • Gestió administrativa

  • Assistència a la Junta Ordinària i a les Extraordinàries que siguin necessàries.
  • Confecció i notificació de convocatòries i actes.
  • Custòdia de la documentació comunitària dels últims cinc anys i de la documentació fixe constitutiva.
  • Gestió i control d’empleats comunitaris.
  • Assessorament a la Comunitat de Propietaris i especialment al President d’aquesta.
 • Resolució d’incidències

  • Atenció de totes les incidències comunitàries que es presentin, així com la seva gestió i control.
  • Gestió eficaç de la morositat.
  • Control i coordinació dels Industrials i professionals externs al servei de la comunitat, així com comparació de preus i negociació de condicions de pagament.
  • Control i seguiment dels sinistres comunitaris tant amb la companyia com amb la corredoria d’assegurances.
  • Prendre, en absència del President o dels membres de la Comissió de Govern, les mesures urgents necessàries per a evitar un mal major.
  • En general vetllar per la bona convivència i funcionament de la Comunitat